Τι είναι το πρόγραμμα Protea

Το Protea είναι το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας μας, το οποίο έχει ως στόχο την αναγνώριση και αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των ευάλωτων πληθυσμών και οικοσυστημάτων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και να αναπτύξει την προσαρμοστική τους ικανότητα να αντιμετωπίζουν τους παρούσες και μελλοντικές κινδύνους.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων, από τομείς όπως τα ατομικά νοικοκυριά, οι τοπικές κοινότητες, έως την προσαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ενός συλλογικού αντικειμενικού στην προσαρμογή και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι και στρατηγικές του προγράμματος ανθεκτικότητας Protea περιλαμβάνουν:

Image

Εκπαίδευση και εκπαίδευση ενδιαφερομένων για την αύξηση της ικανότητάς τους να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και της ενδυνάμωσης της κοινότητας.

Image

Σχεδιασμός προσαρμογής: Ανάπτυξη σχεδίων και υλοποίηση μέτρων για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις κλιματικές επιπτώσεις, όπως η βελτίωση των υποδομών, η ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημάτων και η προώθηση βιώσιμων πρακτικών για τη χρήση της γης και προγράμματα εκπαίδευσης για αγρότες για τεχνολογίες και πρακτικές γεωργίας που είναι προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή.

Image

Αξιολόγηση κινδύνου: Μια λεπτομερής αξιολόγηση της πιθανότητας εκδήλωσης καταστροφής στον τοπικό περιβάλλον. Λαμβάνουμε μέτρα όπως η χρήση συστημάτων πρώιμης προειδοποίησης, εκπαίδευση και προετοιμασία, αντίδραση και αποκατάσταση.

Μέσα από αυτά τα μέτρα και δράσεις, η Physis συμβάλλει στους παρακάτω στόχους αειφόρου ανάπτυξης:

Image
Image
Image