Τι είναι περιβαλλοντικό αποτύπωμα;

Το οικολογικό αποτύπωμα (carbon footprint) ορίζεται ιστορικά ως οι συνολικές εκπομπές που προκαλούνται από ένα άτομο, ένα γεγονός, μια οργάνωση ή ένα προϊόν, εκφρασμένες σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα. Τα αέρια του θερμοκηπίου (GHGs), συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα, μπορούν να εκπέμπονται μέσω της απαλλοτρίωσης γης και της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, καυσίμων, κατασκευασμένων αγαθών, υλικών, ξύλου, δρόμων, κτιρίων, μεταφορών και άλλων υπηρεσιών.

Ερμήνευση Μέσου Αποτυπώματος

Η κατανόηση της μέσης κατανάλωσης ή του τρόπου με τον οποίο οι εκπομπές μας συγκρίνονται με παγκόσμια μέσα και στόχους είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς που βοηθά να κατανοήσουμε την επίδρασή μας στο περιβάλλον και, τελικά, στον πλανήτη.

Country Metric tons of carbon dioxide
China11472
United States5007
EU272793
India2710
Russia1756
The Global North as a group is collectively responsible for not less than 92 percent of global emissions while, the Global South is responsible for only 8 percent of excess emissions

Ποσοστά συνεισφοράς στην κλιματική αλλαγή

Χώρα Μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα
Κίνα11472
ΗΠΑ5007
EΕ272793
Ινδία2710
Ρωσσία1756
Ο Παγκόσμιος Βορράς ως ομάδα είναι συλλογικά υπεύθυνος για όχι λιγότερο από το 92% των παγκόσμιων εκπομπών, ενώ ο Παγκόσμιος Νότος είναι υπεύθυνος μόνο για το 8% των εκπομπών.

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (μετρικοί τόνοι ανά κάτοικο)

Χώρα Μετρικοί τόνοι ανά κάτοικο
ΗΠΑ14.7
Κίνα7.6
ΕΕ6.1
Ηνωμένο Βασίλειο5.2
Υποσαχάρια Αφρική0.7